Välkommen!

Den här hemsidan ersätter http://home.swipnet.se/Bevara_Aspfjellet.

Just precis här i Nordmalings kommun har anlagts en stor vindkraftsindustri med 40 verk. Detaljplaneområdet är 776 ha, i mer förståeliga mått 2 x 4 km stort. Ytan på de myrar som berörs är 605 hektar, varav 443 ha våtmark. Detta var 2003, då samråd om projektet inleddes, den största på land planerade vindkraftsindustrin i Sverige.

Detta har hänt

Nedan följer en kronologisk ordning för processen med detaljplan och MKB för vindkraftspark på Gabrielsberget. Detaljplaneärendet är markerat med blått.

2002-10-22

Markägarmöte i Aspeå bygdegård. 2002-11-28 är kontrakten underskrivna.

2003-09-02

  Vindkraftsprojektet på Gabrielsberget offentliggörs i samband med att Nordmalings kommun tillkännager att utökat samråd sker i tre veckor.

”Tidigt samråd” lär ska ha hållits för 14 personer i Ava 2003-03-11.

2003-09-10

Samrådsmöte, utökat samrår, Aspeåbygdegård

2003-09-23

Sista datum att lämna synpunkter på MKB.

2003-11-21

Detaljplan ställs ut. Senast 22 december ska synpunkter vara inlämnade.

2003-12-10

Yttrandetiden förlängd först till den 12 februari därefter till 26 februari

2004-02- 19

Kommunen ordnar vindkraftmöte på Oasen.

2004-02-26

Yttrandetiden för detaljplanen går ut.

2004-09-27

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige i Nordmaling.

Kommunen kungör ej detta. Inget meddelande lämnas om sista dag för överklagan eller var överklagan ska ställas. Telefonkedja påbörjas.

2004-10-27

Överklagandetiden för detaljplanen går ut.

2005-02-08

Länsstyrelsen avvisar överklagandena.

2005-02-29

Överklagandetid till regeringen går ut.

2005-09-05

Vilhelmina Norra sameby lämnar in överklagande av detaljplanen till regeringen. Kammarrätten gav dem slutligen rätt att överklaga i efterhand eftersom de inte kände till att detaljplanen var antagen, då Nordmalings kommun underlåtit sig att kungöra detta!!

2003-11-11

Svevind lämnar in tillståndsansökan till miljödomstolen i Umeå.

2004-05-24

Miljödomstolen kungör målet. Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 30 juli 2004.

2005-08-22 , 23, 24

Huvudförhandlingar hålls i miljödomstolens mål 3076-03.

2005-09-09

Miljödomstolen avvisar Svevinds ansökan pga. misskött samråd.

2005-10-03

Svevind påbörjar nytt samråd.

2005-11-10

Samrådsmöte i Rundvik

2005-12-01

Samrådstiden löper ut

2006-01-27

Svevind lämnar in ny tillståndsansökan.

Ny upplaga av MKB daterad 2006-01-17, största förändringen är att större verk planeras.

2006-04-03

Miljödomstolen kungör mål 208-06. Sista datum för inlämnande av yttranden 2006-05-05

2006-10-3,4,5,10

Miljödomstolen håller huvudförhandlingar i Rundvik

2006-12-08

Miljödomstolen meddelar domslut. Tillstånd till Svevind lämnas att uppföra 40 vindkraftverk på Gabrielsberget.

2006-12-29

Sista datum för överklagande av domen till Miljööverdomstolen, Svea Hovrätt. Samma datum begär Svevind in intresseanmälan för att köpa billig el till 370 hushåll runt Gabrielsberget.

Överklaganden inlämnade.

2007-04-12

Regeringen sa ja till en detaljplan avseende 80 MW. Svevind söker tillstånd för 120 MW.

2007-07-12

Regeringsbeslutet överklagas till Regeringsrätten.

2008-06-26

Regeringsrätten meddelar att Nordmalings kommun handlat fel i detaljplaneärendet men inte i den omfattning som kräver avvisande av regeringsbeslut.

2007-09-17– 2007-09-20

Huvudförhandling och syn med Miljööverdomstolen i Nordmaling

2007-10-25

MÖD fastställde MD:s dom

2007-11-19

Ansökan om prövningstillstånd hos Högsta domstolen

2008-06-23

HD meddelar att prövningstillstånd ej lämnas.

2008-07-10

Nordmalings kommun lämnar bygglov för 40 vindkraftverk och marklov för vägar och parkeringsplatser inom och utom planområdet.

2008-07-31

Bygglovet överklagas.

Storleksjämförelse mellan Vestas 100 och klockstapeln i Nordmaling, TV-masten i Ava (55 m) och Scandic Hotel Plaza i Umeå. I dagsläget krävs en blinkande röd lampa som lyser med 2000 candela på tornhuset. Bilden visar 3 stycken 30 candelas lampor vilket inte gäller längre.150 meter är lika högt som ett 50-våningshus.
Projektet innehåller två delar med ansökan enligt Plan- och bygglagen (PBL). En detaljplan är upprättad, den har överklagats till regeringen. Ärendet granskas även enligt Miljölagstiftningen. I första omgången sade domstolen nej, nu har vindkraftsföretaget bitit huvudet av skammen och fortsätter försöket.

Se detaljplanen som pdf-fil!

Läs planbeskrivningen (länk till Nordmalings kommuns hemsida)

ur Projektbeskrivning oktober 2005
Projektet
Svevind AB har uppfört en gruppstation med 40 vindkraftaggregat på Gabrielsberget i Nordmalings kommun. Vindkraftaggregaten har en totalhöjd på 150 meter över markplanet och en rotordiameter på ca 100 meter. Detta är något större aggregat än vad Svevind AB ursprungligen ansökte om. Utöver detta ansökte Svevind AB om en större effekt från anläggningen, totalt 120 MW jämfört med 80 MW i den första ansökan. Dessa förändringar motiverades av den snabba teknikutvecklingen och av att vindmätningarna på plats visat på bättre vindförhållanden än väntat.Lokalisering
Gruppstationen ligger inom det område där Nordmalings kommun fattat beslut om detaljplan. Området bedömdes vara lämpligt för vindkraft eftersom det har stora vind­resurser, goda anslutningsmöjligheter till väg och elnät samtidigt som störningarna på närområdet blir små. De kortaste avstånden från bostadsbebyggelse till planerade verk blir för Östra Nyland 1,7 km, för Aspeå 2,5 km, för Jansmark 2,9 km och för Ava 3,0 km.Förutsedd miljöpåverkan
De negativa konsekvenser som uppstår av verksamheten är framför allt förhöjd ljudnivå i närområdet, påverkan på landskapsbilden och påverkan på rennäringen. Gabrielsberget har förlorat karaktären av stort opåverkat område, vissa fågelarter påverkas och myrar på berget har förlora en del av sina naturvärden. Transporter till och från området kan också upplevas som störande, särskilt under anläggningens uppförande och återställande. Sammantaget bedömdes dock,  av företaget, påverkan på naturmiljön ha blivit liten. Anläggningen ska kunna tas ned och naturen i största mån återställas.Övriga samhällseffekter
Vid ett marknadspris (exklusive nätkostnad) på 25 öre per kWh (nivån i september 2005) kommer anläggningen årligen generera elenergi till ett värde av ca 75 miljoner kronor (elcertifikaten ej inräknade). En del av detta värde kommer att tillföras närområdet genom avtal med markägare, ev lokalt delägande och sysselsättning vid uppförande, drift och återställande
Markägare som upplåter mark till vindkraftverk:

Ava 4:5 Anders Möller, Ava
Ava 3:18;  1:9, 1:10 Jonas Lidèn, Askim
Ava 2:12; 2:13 Ronald Andersson, Örnsköldsvik
Ava 5:9 Anna Sjöqvist dödsbo
Aspeå 2:21 Anders Jonsson, Aspeå
Aspeå  6:11; 3:28 Ulrika och Martin Sundqvist, Umeå (Erik Johansson, Aspeå)
Aspeå 3:5 Olle och Ann-Kristin Ludvigsson, Aspeå (Leif  Eriksson, Rundvik)
Aspeå 2:18 Berth Hägglund, Sunnansjö
Aspeå 3:7 och 3:16 Carina Thavelin, Aspeå
Aspeå 3:6 Harry Holmgren, Aspeå
Aspeå 5:14 Mats och Lovisa Holmgren, Aspeå
Aspeå 10:1 Niklas Höglander, Aspeå (Tore o Nils-Erik Thurdin, Aspeå)
Aspeå 1:15 Gun Molander-Lindahl, Aspeå
Aspeå 1:16 Gösta Fonzén, Vännäs
Aspeå 1:7 Ingrid Hammarström, Mora
Aspeå 6:10 Lena Lundgren, Aspeå
Aspeå 6:9 Nils Rönngren, Nordmaling (Torsten Rönngren, Aspeå)

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s